VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) Resortu Mezná (dále jen ubytovacího zařízení) upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Na Vyhlídce Mezná, s.r.o., se sídlem Mezná 80, 407 17, Hřensko, IČ:28704274 (dále jen provozovatelem) a klientem, fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v ubytovacím zařízení jako objednatel objednává (dále jen klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává služby v ubytovacím zařízení písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává ubytovacímu zařízení poštou, elektronickou poštou, přes rezervační formulář na internetových stránkách nebo osobně. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou:jméno a příjmení klienta, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ, termín čerpání služeb.

Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije ubytovací zařízení pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovacím zařízením a klientem. Předané osobní údaje budou zpracovány v souladu z čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci ubytovací zařízení (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a ubytovacím zařízením smluvní vztah. Ubytovací zařízení se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce nebo požadavku na rezervaci, kterou klient podal a ubytovací zařízení potvrdilo.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován ubytovacím zařízením o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně; na řádné poskytnutí jím objednaných, ubytovacím zařízení potvrzených (zaplacených) služeb; před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku nebo požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky nebo požadavku na rezervaci; zaplatit ubytovacímu zařízení v požadovaném termínu zálohu a doplatek za pobyt nebo plnou cenu za pobyt dle konkrétních podmínek objednávky; respektovat předpisy ubytovacího zařízení jehož služby využívá a domovní řád; pečlivě si překontrolovat ubytovacím zařízením vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti ubytovací zařízení neprodleně kontaktovat.

III. Povinnosti ubytovacího zařízení

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám a potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb nebo závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 30 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok ubytovacího zařízení na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené ubytovacím zařízením (emailem nebo písemně dopisem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů uvedených na potvrzení. Přizjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně ubytovací zařízení emailem na adresu:ubytovani@resort-mezna.cz nebo telefonicky na tel.:+420 736 672 331.

V. Nástup

Při nástupu se klient v recepci ubytovacího zařízení prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti, pokud nemá vyplněný on-line check-in.

Po splnění výše uvedeného recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu, či k jiným objednaným službám.
Doplňující obchodní podmínky
1. Ceny a služby
Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher).Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

2. Zrušení pobytu zákazníkem
Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu mezna@penzionnavyhlidce.eu. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů:úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

3. Platnost
Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).

 
GESCHÄFTS- UND STORNOBEDINGUNGEN


Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden Geschäftsbedingungen genannt) des Mezná Resort (im Folgenden Beherbergungsbetrieb genannt) regeln das gegenseitige Vertragsverhältnis zwischen Na Vyhlídce Mezná, sro, mit Sitz in Mezná 80, 407 17, Hřensko, IČ:28704274 (im Folgenden Betreiber genannt) und dem Kunden oder einer juristischen Person, die den Aufenthalt im Beherbergungsbetrieb als Kunde bestellt (im Folgenden Kunde genannt).

I. Aufenthaltsordnung, Begründung eines Vertragsverhältnisses

Der Kunde bestellt Dienstleistungen im Beherbergungsbetrieb durch einen schriftlichen Auftrag oder eine Reservierungsanfrage, die er postalisch, per E-Mail, über das Reservierungsformular auf der Website oder persönlich an den Beherbergungsbetrieb übermittelt. Wesentlich für eine ordnungsgemäß erteilte Bestellung oder Reservierungsanfrage sind:Vor- und Nachname des Kunden, Kontakt (Telefon, E-Mail), bei juristischen Personen Firmenname, ID-Nummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Datum der Inanspruchnahme der Dienstleistungen.

Die übermittelten personenbezogenen Daten des Kunden, die in der Bestellung oder Reservierung des Aufenthalts angegeben sind, werden vom Beherbergungsbetrieb nur für das zwischen dem Beherbergungsbetrieb und dem Kunden geschlossene Vertragsverhältnis verwendet. Die übermittelten personenbezogenen Daten werden gemäß Artikel 6 (1) (a) verarbeitet. (a) und Artikel 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG Schutz personenbezogener Daten). Nach ordnungsgemäß erteilter und übermittelter Bestellung oder verbindlich abgegebener Reservierungsanfrage ist der Auftraggeber an dieses Dokument gebunden. Durch die Bestätigung der Bestellung bzw. Anfrage zur verbindlichen Reservierung des Beherbergungsbetriebes (gemäß Artikel IV dieser Bedingungen) kommt ein Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Beherbergungsbetrieb zustande. Der Beherbergungsbetrieb verpflichtet sich, dem Kunden die Leistungen im bestätigten Umfang und der bestätigten Qualität zu erbringen und der Kunde den vereinbarten Preis an den Beherbergungsbetrieb zu zahlen. Die Bedingungen des Vertragsverhältnisses gelten für alle in der Bestellung oder Reservierungsanfrage des Kunden aufgeführten und vom Beherbergungsbetrieb bestätigten Personen.

II. Rechte und Pflichten des Auftraggebers

Der Kunde hat das Recht:

Vom Beherbergungsbetrieb ausreichend und vollständig über die bestellten Leistungen, dh deren Umfang, Termin und Preis, informiert zu sein; für die ordnungsgemäße Leistungserbringung (bestätigt) bestätigt durch den von ihm bestellten Beherbergungsbetrieb; die bestätigte Bestellung oder Reservierungsanfrage vor Beginn des Aufenthalts zu stornieren, sofern die Stornierungsbedingungen eingehalten werden.

Der Auftraggeber ist verpflichtet:

Alle wesentlichen Angaben der Bestellung oder Reservierungsanfrage vollständig und richtig machen; dem Beherbergungsbetrieb in der gewünschten Frist eine Anzahlung und Zuschlag für den Aufenthalt oder den vollen Preis für den Aufenthalt gemäß den konkreten Bedingungen der Bestellung zu zahlen; die Ordnung des Beherbergungsbetriebes, dessen Leistungen er in Anspruch nimmt, sowie die Hausordnung zu beachten; Überprüfen Sie den vom Beherbergungsbetrieb ausgestellten Beherbergungsgutschein sorgfältig und setzen Sie sich bei Unstimmigkeiten unverzüglich mit dem Beherbergungsbetrieb in Verbindung.

III. Pflichten des Beherbergungsbetriebes

Geben Sie dem Kunden wichtige Informationen über die bestellten Dienstleistungen und bestätigen Sie dem Kunden die ordnungsgemäß bestellten Dienstleistungen. Mit einer verbindlichen Reservierung oder Auftragsbestätigung dem Auftraggeber Leistungen im bestätigten Umfang und Qualität erbringen.

Bei Rücktritt vom bestätigten Dienstleistungsauftrag oder verbindlicher Reservierung durch den Auftraggeber zahlen Sie die geleistete Anzahlung für die Dienstleistungen spätestens 30 Tage nach Erhalt der schriftlichen Stornierung. Hat die Unterkunft jedoch Anspruch auf Stornogebühren, zahlt sie dem Kunden die Differenz zwischen der bereits geleisteten Anzahlung und den entsprechenden Stornogebühren.

IV. Aufenthaltsbestätigung

Der Kunde wird durch eine vom Beherbergungsbetrieb ausgestellte Bestätigung (per E-Mail oder schriftlich per Brief) zur Inanspruchnahme der kostenpflichtigen Leistungen berechtigt. Der Kunde ist verpflichtet, die Richtigkeit der auf der Bestätigung angegebenen Daten zu überprüfen. Der Kunde kontaktiert die Unterkunftseinrichtung unverzüglich per E-Mail an die Adresse:ubytovani@resort-mezna.cz oder telefonisch unter Tel.:+420 736 672 331.

V. Einsteigen

Bei der Ankunft weist sich der Kunde an der Rezeption des Beherbergungsbetriebes mit einem Personalausweis, Reisepass oder einem sonstigen Personalausweis aus, sofern er keinen Online-Check-in durchgeführt hat.

Nach Erfüllung des oben genannten Empfangs wird der Kunde untergebracht und erhält zusätzliche Informationen über den Aufenthalt oder andere bestellte Dienstleistungen.
Stornobedingungen
Stornogebühren bei Stornierung des Aufenthalts:


Kostenlose Stornierung 14 Tage vor Anreise
50 % des Rechnungsbetrages bei Stornierung weniger als 14 Tage vor Anreise(für Buchungen mit Anreise von 01.04.2022 bis 31.12.2022)
100 % des Rechnungsbetrages bei Stornierung weniger als 1 Tag vor Anreise(für Buchungen mit Anreise von 01.04.2022 bis 31.12.2022)
Ergänzende Geschäftsbedingungen
1. Preise und Leistungen
Unterkunfts und Leistungspreise sind im Angebot des Gastgebers (Homepage, Prospekte, usw.) zu finden.Für den Kunde ist aber die verbindliche Preise, die in der Buchungsbestätigung oder im E-Mailsangebot gegeben ist („Voucher“).Für den Bereich der vereinbarten Dienstleistungen und Preisen wird durch Aufnahme im Voucher gebunden. Der Vermieter ist in Fällen, die nicht beeinflussen kann (z. B. höhere Gewalt), kann vereinbarte Bedingungen des Aufenthalts zu ändern.

2. Stornierung der Buchung dem Kunden
Der Kunde ist berechtigt, die Bestellung jederzeit vor der Anreise zu stornieren. Stornierung des Aufenthalts erfordert elektronischer Form (E-Mail mit Rückschein) an die Adresse mezna@penzionnavyhlidce.eu zustellen. Die Verrechnung für Zeitpunkt der Stornierung ist das Datum und Zeitpunkt des Versands per E-Mail.

Bei der grösseren Gruppen (ab 10 Personen) kann man die individuelle Stornogebühren besprechen.

Der Vermieter wird nicht die Stornogebühre in folgenden Fällen gerechnet:Trauerfall in der Familie, Krankenhausaufenthalt des Kunden oder ein Familienmitglied, einer schweren Krankheit, Einberufungsbefehl, Naturkatastrophe. Diese alle Gründen muss der Kunde mit dem schriftlichen Dokument belegen bis spätestens 3 Tage von ihren Anfängen.

3. Gültigkeit
Diese Gescheffts- und Storno-Bedingungen sind Bestandteil der Bestellung der Unterkunft und Voucher (Gutschein).

 
THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS


(hereinafter referred to as Terms and Conditions) of Mezná Resort (hereinafter referred to as the Accommodation Facility) regulate the mutual contractual relationship between Na Vyhlídce Mezná, sro, with its registered office at Mezná 80, 407 17, Hřensko, IČ:28704274 (hereinafter referred to as the Operator) and the customer or a legal person who orders the stay in the accommodation facility as a customer (hereinafter referred to as the customer).


I. Residence regulations, establishment of a contractual relationship

The customer orders services in the accommodation facility by means of a written order or a reservation request, which he sends to the accommodation facility by post, e-mail, via the reservation form on the website or in person. Essential for a properly placed order or reservation request are:first and last name of the customer, contact (telephone, e-mail), for legal entities company name, ID number, VAT number, date of use of the services.

The provided personal data of the customer, specified in the order or reservation of the stay, are used by the accommodation facility only for the contractual relationship concluded between the accommodation facility and the customer. The transmitted personal data will be processed in accordance with Article 6 (1) (a). (a) and Article 7 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data, on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC on the protection of personal data Data). After a properly placed and transmitted order or a binding reservation request, the client is bound by this document. By confirming the order or request for a binding reservation by the accommodation provider (according to Article IV of these conditions), a contractual relationship is established between the customer and the accommodation provider. The accommodation company undertakes to provide the customer with the services in the confirmed scope and quality and the customer to pay the agreed price to the accommodation company. The terms of the contractual relationship apply to all persons listed in the customer’s order or reservation request and confirmed by the accommodation facility.

II. Rights and Obligations of the Client

The customer has the right:

To be sufficiently and completely informed by the accommodation provider about the services ordered, ie their scope, date and price; for the proper provision of services (confirmed) by the accommodation provider ordered by him; cancel the confirmed order or reservation request before the start of the stay, provided the cancellation policy is respected.

The client is obliged:

Complete and correct all essential information of the order or reservation request; to pay the accommodation facility a deposit and a supplement for the stay or the full price of the stay in accordance with the specific conditions of the order within the desired period; to observe the rules of the accommodation company whose services he uses, as well as the house rules; Check the accommodation voucher issued by the accommodation provider carefully and contact the accommodation provider immediately if there are any discrepancies.

III. Obligations of the accommodation provider

Provide the customer with important information about the ordered services and confirm to the customer that the services have been properly ordered. Provide services to the client in the confirmed scope and quality with a binding reservation or order confirmation.

If the client withdraws from the confirmed service order or binding reservation, you pay the advance payment for the services no later than 30 days after receipt of the written cancellation. However, if the property is entitled to cancellation fees, it will pay the customer the difference between the deposit already paid and the relevant cancellation fees.

IV. Confirmation of Residence

The customer is entitled to use the chargeable services by means of a confirmation issued by the accommodation provider (by e-mail or in writing by letter). The customer is obliged to check the correctness of the data given on the confirmation. The customer immediately contacts the accommodation facility by e-mail to:ubytovani@resort-mezna.cz or by telephone on tel.:+420 736 672 331.

V. Boarding

Upon arrival, the customer identifies himself at the reception of the accommodation facility with an identity card, passport or other identity card, unless he has checked in online
Cancellation terms
Cancellation fees:

Free cancellation 14 days before arrival
50 % from reservation price when canceling reservation less than 14 days before arrival(only for arrivals from 1 Apr 2022 until 31 Dec 2022)
100 % from reservation price when canceling reservation less than 1 day before arrival(only for arrivals from 1 Apr 2022 until 31 Dec 2022)
Additional terms and conditions
1. Prices and services
Approximate prices for accommodation and any other services are published in the presentation materials of the property (web pages, leaflets, etc.).The customer, however, is bound only by the confirmed price stated in the accommodation voucher.The range of services and prices contracted is bound by the listing on the voucher. The property owner is entitled to change the agreed parameters of his services in circumstances beyond his control (such as an ‚act of God‘).

2. Cancellation by customer
The customer is entitled to cancel the reservation any time prior to arrival. The cancellation should be in written electronic form (email with confirmation) to mezna@penzionnavyhlidce.eu. The time of cancellation is determined by the date and time the email was sent.

In the case of large groups an individual cancellation fee can be discussed.

The provider of accommodation (‚the landlord‘) will not charge a cancellation fee in the following circumstances:family bereavement, hospitalization of the customer or a family member, serious illness, military call-up, disaster. For the previous reasons the customer has to provide proof within 3 days of the event.

3. Validity
These terms and conditions are an integral part of the reservation and accommodation voucher.