Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Hosté využívající ubytovacího zařízení:

1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web:https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

 


 

Außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten

Gäste, die die Unterkunftseinrichtung nutzen:

1. Der untergebrachte Gast hat das Recht, einen Vorschlag zur außergerichtlichen Beilegung einer solchen Streitigkeit bei der benannten Stelle für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten zu unterbreiten, die ist:
 
die tschechische Gewerbeinspektion
Zentralinspektion – ADR-Abteilung
Štěpánská 15
120 00 Prag 2
 
Die Tschechische Handelsinspektion ist eine Aufsichtsbehörde, die den Verbraucherschutz überwacht und gemäß dem Gesetz Nr. 64/1986 Slg. über die Tschechische Handelsinspektion in der geänderten Fassung und anderen gesetzlichen Vorschriften handelt. Die Website der Tschechischen Handelsinspektion ist www.coi.cz.
 
2. Gemäß den Bestimmungen des § 1837 Buchstabe j) des Gesetzes Nr. 89/2012 Slg. Das Bürgerliche Gesetzbuch berechtigt den Beherbergten als Verbraucher nicht, vom Beherbergungsvertrag zurückzutreten, wenn der Beherbergungsbetrieb die Leistung innerhalb der angegebenen Frist erbringt .
 

Out-of-court settlement of consumer disputes

Guests using the accommodation facility:

1. The accommodated guest has the right to submit a proposal for out-of-court settlement of such a dispute to the designated subject of out-of-court settlement of consumer disputes, which is:
 
the Czech trade inspection
Central Inspectorate – ADR Department
Štěpánská 15
120 00 Prague 2
 
The Czech Trade Inspection Authority is a supervisory body supervising consumer protection, acting in accordance with Act No. 64/1986 Coll., On the Czech Trade Inspection Authority, as amended, and other legal regulations. The website of the Czech Trade Inspection Authority is www.coi.cz.
 
2. In accordance with the provisions of Section 1837 letter j) of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code does not entitle the accommodated as a consumer to withdraw from the accommodation contract if the accommodation facility provides performance within the specified period.