PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KDO BUDE SHROMAŽĎOVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?


Vaše osobní údaje bude shromažďovat společnost Na Vyhlídce Mezná, s.r.o., se sídlem Mezná 80, 407 17, Hřensko, IČO:28704274, dále jen „poskytovatel ubytovacích služeb“
Prosíme, věnujte čas přečtení informací o ochraně osobních údajů.

Proč shromažďujeme informace?
Informace jsou shromažďovány s cílem usnadnit proces rezervace mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytovacích služeb. Nabídnout Vám další služby tam, kde dáváte souhlas k takovým nabídkám a/nebo nám pomohou zlepšit tento proces pro budoucí použití.

K jakým účelům shromažďujeme informace?
Průběh nebo podpora činnosti rezervačního procesu
Proces dobrovolné registrace zákazníka k odběru newsletteru
Statistické používání systému k jeho možnému vylepšení
Není žádné jiné použití shromážděných informací, především informace nejsou nikdy předány bez souhlasu třetím stranám
Kdo má přístup k některým nebo všem shromážděným informacím?
Poskytovatel ubytovacích služeb, u kterého se bude realizovat Vaše rezervace
Poskytovatel webových stránek a rezervačního formuláře
Instituce, které k tomu mají oprávnění
Jaký přístup garantujeme našim návštěvníkům ke shromážděným informacím, které se jich týkají?
Přístup ke všem shromážděným informacím je umožněn kdykoliv na požádání

Pokud jste přesvědčeni, že naše webové stránky nebo systémy shromáždily nesprávné informace nebo chcete jakékoliv informace rozporovat, prosíme, kontaktujte nás.

Podmínky Cookies
Co jsou Cookies?
Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

K čemu soubory Cookies používáme
ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces rezervace s co nejmenšími obtížemi.
při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji.
Jaké soubory cookie používáme:
Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Cookies námi používané nám umožňují vylepšit naše webové stránky.

Jestliže nechcete přijímat cookies, můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče. Funkce Nápovědy přímo ve vašem prohlížeči vysvětluje jak změníte toto nastavení. Můžete také navštívit www.aboutcookies.org, které obsahují komplexní informace o tom, jak spravovat soubory cookies v široké škále prohlížečů.

Prosíme berte na vědomí, že díky blokování cookies nemusíte být schopni plně využívat veškeré funkce těchto webových stránek, zejména používání rezervačního systému k dokončení rezervace.


WER SAMMELT IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN?


Ihre personenbezogenen Daten werden von Na Vyhlídce Mezná, s.r.o., mit Sitz in Mezná 80, 407 17, Hřensko, IČO:28704274, im Folgenden „Beherbergungsdienstleister“ genannt, erhoben.
Datenschutzerklärung
Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, um die Datenschutzinformationen zu lesen.

Warum sammeln wir Informationen?
Die Informationen werden gesammelt, um den Buchungsprozess zwischen dem Kunden und dem Unterkunftsanbieter zu erleichtern. Wir möchten Ihnen zusätzliche Dienstleistungen dort anbieten, wo Sie uns Ihre Zustimmung geben und/oder uns helfen, diesen Prozess für die zukünftige Nutzung zu verbessern.

Zu welchen Zwecken sammeln wir die Informationen?
Verlauf oder Unterstützung der Tätigkeit des Buchungsvorgangs
Der Vorgang der freiwilligen Kundenregistrierung zu Newsletterabnahme
Statistische Nutzung des Systems für seine potenzielle Verbesserung
Es erfolgt keine anderweitige Nutzung der gesammelten Informationen, vor allem werden Informationen niemals ohne Einwilligung an Dritte übermittelt
Wer hat Zugriff auf einige oder alle gesammelten Informationen?
Unterkunftsanbieter, bei dem Ihre Reservierung vorgenommen wird
Anbieter der Webseiten und des Reservierungsformulars
Institutionen, die dazu berechtigt sind
Welchen Zugang garantieren wir unseren Besuchern zu den gesammelten Informationen, die sie betreffen?
Der Zugriff auf alle gesammelten Informationen wird jederzeit auf Anfrage ermöglicht

Sind Sie überzeugt, dass unsere Webseiten oder unsere Systeme falsche Informationen gesammelt haben oder mit irgendwelchen Informationen nicht einverstanden sind, kontaktieren Sie uns bitte.

Nutzungsbedingungen von Cookies
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Dateien, die die Informationen in Ihrem Browser speichern und häufig zur Unterscheidung einzelner Benutzer verwendet werden. Die Person des Benutzers ist jedoch aufgrund dieser Information nicht identifizierbar.

Wofür wir Cookies verwenden
für die richtige Funktionalität unserer Webseiten, damit der Buchungsprozess mit so wenig Schwierigkeiten wie möglich abzuschließen wäre.
um festzustellen, welche Webseiten und Funktionen die Besucher am häufigsten verwenden.
Welche Cookies verwenden wir:
Die auf unserer Website verwendeten Cookies können hinsichtlich ihrer Gültigkeit in zwei Arten unterteilt werden. Kurzfristige sog. „Session Cookies“, die nur temporär sind und in Ihrem Browser nur so lange gespeichert bleiben, bis Sie Ihren Browser schließen und dauerhafte Cookies sog. „Persistent Cookies“, die auf Ihrem Gerät längere Zeit oder bis Sie sie manuell löschen, bleiben (die Cookiegültigkeit auf Ihrem Gerät hängt von Ihren Cookie-Einstellungen und Ihren Browsereinstellungen ab).

In Bezug auf die Funktionalität, die einzelne Cookies ausführen, können Cookies wie folgt aufgeteilt werden:
Conversion-Cookies, die uns ermöglichen, die Leistung verschiedener Vertriebskanäle zu analysieren
Tracking-Cookies, die in Kombination mit Conversion-Cookies die Leistung verschiedener Vertriebskanäle analysieren helfen
Remarketing-Cookies, die wir zum Personalisieren der Werbungsinhalte nutzen und zu ihren richtigen Ausrichtung
Analytics-Cookies, die uns helfen den Benutzerkomfort unserer Webseite zu erhöhen, indem wir verstehen, wie die Besucher sie nutzen
Essenzielle Cookies, entscheidend für die grundlegende Funktionalität der Webseite
Einige Cookies können Informationen sammeln, die anschließend von Drittanbietern genutzt werden und unsere Werbeaktivitäten direkt unterstützen (sog. „Drittanbieter-Cookies“). Anhand dieser Angaben, können Sie nicht identifiziert werden.

Die von uns verwendeten Cookies ermöglichen uns, unsere Webseiten zu verbessern.

Falls Sie Cookies ablehnen möchten, können Sie Ihre Browsereinstellungen ändern. Die Hilfe-Funktion in Ihrem Computer erklärt, wie Sie diese Einstellung ändern können. Sie können auch www.aboutcookies.org besuchen, die umfassende Informationen zur Verwaltung der Cookies in verschiedenen Browsern enthält.

Bitte beachten Sie, dass Sie durch das Blockieren von Cookies möglicherweise nicht alle Funktionen dieser Webseiten nutzen können, insbesondere der Gebrauch des Reservierungssystems zum Abschließen der Buchung.

 


 

WHO WILL COLLECT YOUR PERSONAL INFORMATION?


Your personal data will be collected by Na Vyhlídce Mezná, s.r.o., with its registered office at Mezná 80, 407 17, Hřensko, IČO:28704274, hereinafter referred to as the „accommodation service provider“.
Privacy Statement
Please take a moment to read the privacy information.

Why do we collect information?
Information is collected to facilitate the booking process between the customer and the accommodation provider as well as to offer you other services and help us improve this process for future use.

For what purpose do we collect information?
Progress or support of the booking process
The process of voluntary customer registration to receive a newsletter
Statistical use of the system for its possible improvement
There is no other use of the information gathered; information is never transmitted without consent to third parties
Who has access to some or all of the gathered information?
Provider of accommodation services, where your reservation will be made
The website and reservation form provider
Institutions authorized to do so
What access do we guarantee our visitors to the collected information that concerns them?
Access to all collected information is enabled at any time upon request

If you are convinced that our websites or system have gathered incorrect information, please contact us.

Cookies terms and conditions
What are Cookies?
Cookies are small files that store information in your browser and are commonly used to distinguish individual users. However, the person of the user is not identifiable on the basis of this information.

What we use cookies for
to keep our site running smoothly, and to complete the booking process with the least amount of difficulty.
in determining which pages and features the visitors use most often.
Which cookies we use:
The cookies used on our website can be divided into two basic types in terms of their durability. Short-term so-called „session cookies“ which are only temporary and remain stored in your browser only until you close the browser, and long-term so-called „persistent cookies“, which remain stored in your device for much longer or until you delete them manually (time leaving cookies on your device depends on the settings of the cookie itself and your browser settings).

In terms of the function that each cookie performs, the cookies can be divided into:
conversion, which allow us to analyze the performance of different sales channels
tracking, which in combination with conversion helps to analyze the performance of various sales channels
remarketing, which we use to personalize the content of ads and their proper targeting
analytics that help us increase the user comfort of our site by understanding how users use it
essential, which are important for the basic functionality of the site
Some cookies may collect information which is subsequently used by third parties and which, for example, directly supports our advertising activities (so-called „third party cookies“). However, you cannot be identified from this information.

The cookies we use allow us to improve our website.

If you do not want to receive cookies, you can modify your browser settings. The Help function in your browser explains how to change this setting. You can also visit www.aboutcookies.org, which contains comprehensive information on how to manage cookies in a wide range of browsers.

Please note that due to the blocking of cookies, you may not be able to fully use all the functions of this website, especially the use of the reservation system to complete the reservation.